Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFRA–PORT Sp. z o.o. w Szczecinie informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r ), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest INFRA–PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: INFRA–PORT Spółka z o.o., ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin, KRS 0000044028, e-mail: sekretariat@infraport.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO w celu:
– zawarcia oraz wykonania umów;
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, archiwizacja dokumentów;
– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób;
– weryfikacji wiarygodności płatniczej.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia danych lub na podstawie innego instrumentu prawnego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz przez okres ewentualnej możliwości dochodzenia roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez INFRA–PORT Sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
– w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

rodo