Ogłoszenie na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu INFRA-PORT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Rada Nadzorcza INFRA-PORT Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
f) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3. Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w terminie do dnia 01 kwietnia 2022r. do godz. 12.00, osobiście w Sekretariacie Spółki (w dni robocze w godz. 7.00-15.00) lub listem poleconym pod adres INFRA-PORT Sp. z o.o., ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu INFRA-PORT Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ”.
O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

4. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego;
d) dokument potwierdzający co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy;
e) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy
f) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych
h) aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych
i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może wezwać kandydata do przedstawienia dodatkowych niewymienionych w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi najpóźniej w dniu 07 kwietnia 2022r.

9. Rada Nadzorcza dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia oraz zgodności z wymogami określonymi w uchwale i ogłoszeniu oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o tym fakcie indywidualnie, telefonicznie bądź pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otwarcia zgłoszeń, wskazanego w ust. 8.

12. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki INFRA-PORT Sp. z o.o. ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin w dniu 22 kwietnia 2022r.

13. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki zostanie poruszony następujący zakres zagadnień:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce
e) finanse przedsiębiorstwa i rachunkowość

15. Kandydatom udostępnia się do wglądu w siedzibie Spółki następujące informacje o Spółce: aktualny odpis KRS, umowę Spółki, sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

16. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu kandydata indywidualnie, telefonicznie bądź pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.