Nowa inwestycja drogowa w porcie w Świnoujściu

Informujemy, że jako konsorcjum firm: Infra – Port sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz FDO sp. z o.o. (Konsorcjant) wygraliśmy przetarg na „Budowę fragmentu drogi nr 10, pomiędzy ulicą Nowoartyleryjską a drogą równoległą do drogi Czołgowej, na terenie Portu w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj.”

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi nr 10 od skrzyżowania z ul. Nowoartyleryjską (wraz z koniecznymi robotami w obrębie skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Czołgową na terenie Portu w Świnoujściu. Całość prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj.:

 • wykonanie dokumentacji projektowej, wszelkich innych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedmiotowym zamówieniem.
 • przebudowa istniejącej drogi nr 10 wraz z niezbędnym zakresem krzyżujących się z nią ulic,
 • wykonanie nowego odcinka drogi zlokalizowanego w obszarze budynku inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem całego terenu wokół budynku (tj. wyrównanie i obsianie trawą terenu pomiędzy parkingiem a ogrodzeniem),
 • wykonanie nowych chodników,
 • wykonanie nowych zatok postojowych dla samochodów osobowych,
 • wykonanie nowego oświetlenia projektowanej drogi,
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanych dróg,
 • wycinka kolidujących drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew w rejonie realizacji przedsięwzięcia wraz z ich przycinką (redukcja korony drzew),
 • wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych,
 • obsianie trawą naruszonych terenów przewidzianych jako powierzchnie zielone.

Inwestor: ZMPSiŚ S.A.
Termin realizacji: 18.08.2015- 17.08.2016r.