Kolejny rok, kolejne sukcesy

Przebudowa budynku przy ul. Ks. St. Kujota 41 w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 08.03.2018r. – 31.10.2018r.

Zakres prac: roboty budowlane, w tym: prace rozbiórkowe na obiekcie, prace budowlane, budowa pomieszczeń, budowa dachu i zadaszeń, wykonanie elewacji wraz z cokołem; roboty instalacyjne zewnętrzne, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drenażem; roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem urządzeń, w tym instalacja co, wody zimnej, wody ciepłej, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz instalacja klimatyzacji i wentylacji wraz z urządzeniami; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacja oświetleniowa zewnętrzna, odgromowa, pomiary; instalacja teletechniczna wewnętrzna; kanalizacja teletechniczna zewnętrzna; prace budowlane zewnętrzne, w tym prace rozbiórkowe i budowa nawierzchni placu postojowego, zjazdu, chodników; budowa ogrodzenia; mała architektura wraz z zielenią.

Przebudowa portierni przy ul. Ks. St. Kujota 9 w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 08.03.2018r. – 31.08.2018r.

Zakres prac: rozbiórka i budowa ścian oraz sufitów; prace wykończeniowe ścian i sufitów wraz z posadzkami; stolarka otworowa (okienna i drzwiowa); roboty ziemne i rozbiórkowe, prace fundamentowe, izolacja; warstwy podposadzkowe, strop; elewacja wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i cokół; konstrukcja dachu wraz z daszkami nad wejściem; schody zewnętrzne; instalacja elektryczna i odgromowa; instalacja teleinformatyczna; instalacja wod. – kan. wewnętrzna; kanalizacja deszczowa; instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Budowa budynku socjalno – administracyjnego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 25.01.2017 – 31.10.2017r.
Wygrane postępowanie w trybie konkursu ofert.

Zakres prac: posadowienie budynku, pale i fundamenty żelbetowe; budowa konstrukcji budynku, dach i ściany; budowa pomieszczeń socjalno-administracyjnych; instalacje elektryczne i teleinformatyczne; instalacje wod – kan i co; wentylacja; organizacja placu budowy i geodezja.

Przebudowa budynku warsztatowego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 25.01.2017r. – 31.10.2017r.
Wygrane postępowanie w trybie konkursu ofert.

Zakres prac: projekt wykonawczy; remont i zabezpieczenie konstrukcji stalowej oraz prace żelbetowe; budowa ściany żelbetowej z przebudową fundamentu; wykonanie posadzki polimerowo – betonowej; budowa dachu i ścian zewnętrznych; budowa pomieszczeń socjalno – technicznych; instalacje elektryczne; instalacje wod – kan i co; wentylacja; kotłownia; przyłącze energetyczne; przyłącze wodociągowe; przyłącze cieplne; kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; organizacja placu budowy i geodezja.

Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 10.09.2018r. – 20.12.2019r.

Wygrane postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: pn. Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie”, organizowane przez ZMPSIŚ S.A.

Termin realizacji: rozpoczęcie prac od 10 września 2018r. i zakończenie etapu I do 21 grudnia 2018r., a całości prac do 20 grudnia 2019r.

Realizacja zadania będzie przebiegać w 4 etapach:
Etap 1: Remont nabrzeża Bytomskiego na długości ok. 170m – część południowa, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 2: Remont nabrzeża Bytomskiego na długości ok. 170m – część północna, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 3: Remont nabrzeża Wałbrzyskiego na długości ok. 130m – część południowa, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 4: Remont nabrzeża Wałbrzyskiego na długości ok. 130m – część północna, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.

Prace obejmują m.in.: prace rozbiórkowe, wykonanie remontu oczepów żelbetowych, wymianę odbojnic, wymiana polerów, wymiana balustrad.

Wykonanie remontu ruchomego pomostu kolejowo-samochodowego na stanowisku promowym nr 2 w Terminalu Promowym w Świnoujściu – wymiana dyliny z drewna dębowego nawierzchni drogowej pomostu

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 25.07.2018r. – 12.11.2018r.
Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki.

Zakres prac remontowych: demontaż starej zniszczonej dyliny i utylizowanie; czyszczenie, odtłuszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne podłoża pomostu około 30%, zestawem farb epoksydowych odpornych na środowisko agresywne zgodnie z technologią producenta farb; wspawanie pionowych stalowych ograniczników dyliny, obustronnie wzdłuż torów pierwszego członu pomostu oraz wzdłuż pięciokierunkowego rozjazdu drugiego członu pomostu; ułożenie pionowe nowej dyliny z drewna dębowego około 380 m2, z poprzecznym podziałem na sekcje o długości ok. 10 m; na czas prac remontowych pomost nie będzie wyłączony z eksploatacji, załadunek i rozładunek jednostek promowych musi odbywać się bez zakłóceń, w związku z powyższym sposób realizacji zadania należy uzgadniać na bieżąco ze służbami eksploatacyjnymi Terminala Promowego w Świnoujściu.

Wykonanie remontu pokoi oraz pomieszczeń kasy i skarbca w Budynku Biura Głównego ZMPSIŚ S.A. (nr inw. 253-105) przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 25.06.2018r. – 25.06.2020r.
Zamówienie z wolnej ręki: remont pokoi biurowych, remont pomieszczeń kasy i skarbca, roboty teletechniczne.

Przełożenie kabla światłowodowego usytuowanego w dnie Kanału Polickiego

Zamawiający: PDH Polska S.A.
Termin realizacji: 01.08.2018r. – 06.09.2019r.

Prace podwykonawcze dla MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna obejmujące: sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w tym projektu budowlanego; sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej; uzyskanie wszelkich Zezwoleń wymaganych dla odpowiedniego wykonania Przedmiotu umowy; inwentaryzacja drzew i krzewów mająca na celu ustalenie zakresu wycinki niezbędnej dla realizacji robót objętych przedmiotem umowy, której wynikiem będzie pisemna inwentaryzacja spełniająca przewidywane przepisami prawa wymogi, która zostanie przedłożona przez zamawiającego; usunięcie drzew i krzewów; wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, w szczególności ułożenie rurociągu kablowego wraz z kablem światłowodowym oraz kablem lokalizacyjnym na nieruchomościach ZMP na głębokości co najmniej 1.5m poniżej poziomu gruntu, a także połączenie kable lokalizacyjnego z ekranem kabla światłowodowego położonego w akwenie wodnym oraz przełącznicą naścienną w Stawie Nawigacyjnej Nabieżnika Police Górne; sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót; przeprowadzenie badań, pomiarów, prób, sprawdzeń i rozruchu kabla światłowodowego oraz pozostałych wykonanych instalacji i urządzeń oraz sporządzenie dokumentacji potwierdzającej ich przeprowadzenie.