Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dostawa wraz montażem zasilania rezerwowego do istniejącego układu na stacjach Prom 1, 2 i Prom 5, 6 w Terminalu Promowym Świnoujście

Posadowienie, podłączenie i uruchomienie agregatu. Wymiana na nowe trzech pól rozdzielnicy niskiego napięcia w trafostacjach prom 1-2;5-6. Uruchomienie automatycznego startu agregatu.

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 24.06.2019 r. – 24.12.2020 r.

Budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej na Ostrowie Grabowskim

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

Prace dodatkowe dot. remontu pokoi w Budynku Głównym

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 18.03.2019 r. – 25.06.2020 r.

Wykonanie remontu pokoi oraz pomieszczeń kasy i skarbca w Budynku Biura Głównego ZMPSIŚ S.A. (nr inw. 253-105) przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie

Remont pokoi biurowych, remont pomieszczeń kasy i skarbca, roboty teletechniczne.

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 25.06.2018 r. – 25.06.2020 r.

Wykonanie remontu zabezpieczeń 4 pól w stacjach transformatorowych w Świnoujściu

Wymiana zabezpieczenia pola na nowe cyfrowe z wykonaniem dokumentacji, nastaw i uruchomienie przebudowanego pola SN.

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 22.10.2019 r. – 24.02.2020 r.

Remont systemu sygnalizacji napadu w posterunkach ochrony na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu

Montaż modułów komunikacyjnych Satel GSM-X wraz z kartami rozszerzeń, zasilaczami buforowymi, akumulatorami, pilotami i przyciskami napadowymi, a także stacji STAM-2, w 18 posterunkach ochrony w Szczecinie i w Świnoujściu. Sieciowanie urządzeń systemu sygnalizacji napadu na posterunkach ochrony z urządzeniami w stacji monitorowania (Szczecin) i na stanowisku monitoringu (Świnoujście), z wykorzystaniem istniejących i nowych switchy.

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 20.11.2019 r. – 20.01.2020 r.

Wykonanie nawierzchni z płyt lotniskowych na międzytorzu nabrzeża HUK

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 03.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 10.09.2018 r. – 20.12.2019 r.

Wygrane postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: pn. Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie”, organizowane przez ZMPSIŚ S.A.

Termin realizacji: rozpoczęcie prac od 10 września 2018r. i zakończenie etapu I do 21 grudnia 2018r., a całości prac do 20 grudnia 2019r.

Realizacja zadania będzie przebiegać w 4 etapach:
Etap 1: Remont nabrzeża Bytomskiego na długości ok. 170m – część południowa, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 2: Remont nabrzeża Bytomskiego na długości ok. 170m – część północna, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 3: Remont nabrzeża Wałbrzyskiego na długości ok. 130m – część południowa, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.
Etap 4: Remont nabrzeża Wałbrzyskiego na długości ok. 130m – część północna, czas realizacji nie może przekroczyć 3–4 miesięcy.

Prace obejmują m.in.: prace rozbiórkowe, wykonanie remontu oczepów żelbetowych, wymianę odbojnic, wymiana polerów, wymiana balustrad.

Wykonanie remontu ruchomego pomostu kolejowo-samochodowego na stanowisku promowym nr 2 w Terminalu Promowym w Świnoujściu – wymiana dyliny z drewna dębowego nawierzchni drogowej pomostu

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 25.07.2018 r. – 12.11.2018 r.
Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki.

Zakres prac remontowych: demontaż starej zniszczonej dyliny i utylizowanie; czyszczenie, odtłuszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne podłoża pomostu około 30%, zestawem farb epoksydowych odpornych na środowisko agresywne zgodnie z technologią producenta farb; wspawanie pionowych stalowych ograniczników dyliny, obustronnie wzdłuż torów pierwszego członu pomostu oraz wzdłuż pięciokierunkowego rozjazdu drugiego członu pomostu; ułożenie pionowe nowej dyliny z drewna dębowego około 380 m2, z poprzecznym podziałem na sekcje o długości ok. 10 m; na czas prac remontowych pomost nie będzie wyłączony z eksploatacji, załadunek i rozładunek jednostek promowych musi odbywać się bez zakłóceń, w związku z powyższym sposób realizacji zadania należy uzgadniać na bieżąco ze służbami eksploatacyjnymi Terminala Promowego w Świnoujściu.

Wykonanie remontu pokoi oraz pomieszczeń kasy i skarbca w Budynku Biura Głównego ZMPSIŚ S.A. (nr inw. 253-105) przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie

Zamawiający: ZMPSIŚ S.A.
Termin realizacji: 25.06.2018 r. – 25.06.2020 r.
Zamówienie z wolnej ręki: remont pokoi biurowych, remont pomieszczeń kasy i skarbca, roboty teletechniczne.

Przebudowa nab. Chemików w porcie w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj

Lider Konsorcjum: Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o.
Konsorcjanci: Infra – Port Sp. z o.o.

Termin realizacji:  01.04.2015 r. – 31.10.2016 r.

Zakres prac: rozbiórka istniejącej płyty nawierzchni i wykonanie nowej, wymiana zasypu, wzmocnienie pali środkowych, poszerzenie oczepów od strony odwodnej i lądowej, regulacja szyn poddźwigowych, budowa przyłącza średniego napięcia 15kV, budowa przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza wody pitnej dostarczanej na statki, budowa przyłącza teletechnicznego wraz ze studniami rewizyjnymi, prace wyburzeniowe, konstrukcyjno – żelbetowe oraz montażowe przepustów technologicznych

Realizacja docelowej organizacji ruchu w Terminalu Promowym w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj

Termin realizacji: 08.02.2016 r. – 08.09.2016 r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie i montaż dwóch bramownic, oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie nab. Spółdzielczego i Przejściowego w porcie w Szczecinie.

Lider Konsorcjum: Infra – Port sp. z o.o.
Konsorcjanci: FDO Sp. z o.o.

Termin realizacji:  19.01.2015 r. – 18.12.2015 r.

Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie oczepów dla połączenia dróg, wykonanie drogi oraz podbudowy drogi dojazdowej, wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie prac teletechnicznych, wykonanie oświetlenia terenu.

Posadowienie portierni przy ul. Górnośląskiej w porcie w Szczecinie

Termin realizacji: 23.12.2014 r. – 22.05.2015 r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż portierni, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, remont nawierzchni betonowej oraz renowacja ogrodzenia i bramy wjazdowej

Wykonanie nakładki mineralno-asfaltowej SMA drogi na nab. Tureckim wraz z regulacją wpustów kanalizacji deszczowej na terenie portu w Szczecinie

Termin realizacji: 01.12.2014 r. – 30.12.2014 r.
Zakres prac: regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej oraz krawężników, wykonanie nakładki mineralno–asfaltowej SMA na powierzchni 950m2

Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej przynależnej do wylotu WD-33 zlokalizowanego na nabrzeżu Sosnowieckim w porcie w Szczecinie do obowiązujących wymagań prawnych

Termin realizacji: 21.05.2014 r. – 31.12.2014 r.
Zakres prac: rozbiórka umocnienia brzegowego i kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, zabicie ścianki szczelnej dla umocnienia brzegowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi typu separator substancji ropopochodnych, osadnik, budowa przyłącza ścieków przemysłowych

Modernizacja 10 szt. odbojnic typu BIMOR zainstalowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 07.01.2014 r. – 30.11.2014 r.
Zakres prac: demontaż i modernizacja istniejących odbojnic, zainstalowanie z modernizowanych odbojnic

Wykonanie Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz infrastrukturą elektroenergetyczną w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.
Zakres prac: wykonanie i uruchomienie Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego, wykonanie i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z zaprojektowaniem tras kablowych, posadowienie i wyposażenie budynku sterowni, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacja oprogramowania

Modernizacja odbojnic typu BIMOR zainstalowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 18.07.2013 r. – 15.06.2014 r.
Zakres prac: demontaż i modernizacja istniejących odbojnic, zainstalowanie zmodernizowanych odbojnic

Wykonanie torów poddźwignicowych na dł. Ca 234,2 m wraz z pracami towarzyszącymi na nabrzeżu Portowców w porcie w Świnoujściu w systemie pod klucz

Lider Konsorcjum: Infra – Port sp. z o.o.
Konsorcjanci: Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej ZEDIOS sp. z o.o.
Termin realizacji:  08.04.2013 r. – 30.09.2013 r.
Zakres prac: opracowanie dokumentacji wykonawczej, demontaż torowiska w tym szyn jezdnych, kozłów odbojowych, kotwień sztormowych, prace renowacyjne przy fundamentach, montaż szyny poddźwigowej na dł. 234,2m, montaż kozłów odbojowych i kotwień sztormowych, wykonanie odwodnienia układu torowego

Remont nawierzchni z kostki polbrukowej na ternie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 2012 r.
Zakres prac: remont nawierzchni placu manewrowego z kostki polbrukowej, remont nawierzchni z kostki brukowej

Wymiana urządzeń odbojowych na nab. Katowickim w porcie w Szczecinie

Termin realizacji: 27.06.2012 r. – 31.10.2012 r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, demontaż istniejących odbojnic na długości 435m, naprawa oczepu nabrzeża, montaż nowych odbojnic na całej dł. nab. Katowickiego, wykonanie dokumentacji powykonawczej

Budowa Terminala Magazynowo – Przeładunkowego kwasu siarkowego na płw. Katowickim w porcie w Szczecinie – przystosowanie infrastruktury

Termin realizacji: 20.09.2011 r. – 31.12.2011 r.
Zakres prac: roboty drogowe typu nawierzchnia bitumiczna, zabudowa torów kolejowych, przyłącze wodno – kanalizacyjne, przyłącze SN, przyłącze teletechniczne

Remont dachu budynku biurowego przy ul. Bytomskiej 14 oraz Stacji transformatorowej SO Parnica

Termin realizacji: 31.08.2011 r. – 14.01.2012 r.
Zakres prac: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem