Sieci elektroenergetyczne

W zakresie prac elektroenergetycznych oferujemy:

  • budowę i remonty sieci kablowych niskiego i średniego napięcia,
  • budowę, konserwację i remonty rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych,
  • budowę i konserwację instalacji odgromowych,
  • pomiary oporności izolacji, skuteczności zerowania, wyłączników różnicowo-prądowych i oporności uziomów,
  • lokalizację uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia,
  • remonty i eksploatację urządzeń do kompensacji mocy biernej,
  • doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych,
  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • badanie sprzętu dielektrycznego średniego napięcia.