PDH Polska S.A.

Przełożenie kabla światłowodowego usytuowanego w dnie Kanału Polickiego

Zamawiający: PDH Polska S.A.
Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 06.09.2019 r.

Prace podwykonawcze dla MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna obejmujące: sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w tym projektu budowlanego; sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej; uzyskanie wszelkich Zezwoleń wymaganych dla odpowiedniego wykonania Przedmiotu umowy; inwentaryzacja drzew i krzewów mająca na celu ustalenie zakresu wycinki niezbędnej dla realizacji robót objętych przedmiotem umowy, której wynikiem będzie pisemna inwentaryzacja spełniająca przewidywane przepisami prawa wymogi, która zostanie przedłożona przez zamawiającego; usunięcie drzew i krzewów; wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, w szczególności ułożenie rurociągu kablowego wraz z kablem światłowodowym oraz kablem lokalizacyjnym na nieruchomościach ZMP na głębokości co najmniej 1.5m poniżej poziomu gruntu, a także połączenie kable lokalizacyjnego z ekranem kabla światłowodowego położonego w akwenie wodnym oraz przełącznicą naścienną w Stawie Nawigacyjnej Nabieżnika Police Górne; sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót; przeprowadzenie badań, pomiarów, prób, sprawdzeń i rozruchu kabla światłowodowego oraz pozostałych wykonanych instalacji i urządzeń oraz sporządzenie dokumentacji potwierdzającej ich przeprowadzenie.