BIEPii

Wykonanie prac elektrycznych, wymiana 60 silników w komorach wentylacyjnych, wykonanie nowej struktury sieciowej w obiekcie OCM na terenie Stoczni Szczecińskiej. Zamawiający: BIEPiiTermin realizacji: 25.07.2018 r. – 08.03.2019 r.

UW Service

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studnią D4.3 a studnią wylotową W4” Przebudowa ul. Mostowej oraz ul. 1 Maja w Świnoujściu. Zamawiający: UW Service Sp. z o. o.Termin realizacji: 29.07.2019 r. – 20.08.2019 r. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Port Jachtowy Marina Dąbie”. Zamawiający: UW Service Sp. z o. o.Termin realizacji: 07.02.2019 r. – 10.04.2019 r.

Adler

Budowa obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego wraz z remontem zagospodarowania terenu i przebudową infrastruktury technicznej w Świnoujściu. Zamawiający: AdlerTermin realizacji: 08.11.2019 r. – 29.02.2020 r.

PDH Polska S.A.

Przełożenie kabla światłowodowego usytuowanego w dnie Kanału Polickiego Zamawiający: PDH Polska S.A. Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 06.09.2019 r. Prace podwykonawcze dla MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna obejmujące: sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w tym projektu budowlanego; sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej; uzyskanie wszelkich Zezwoleń wymaganych dla odpowiedniego wykonania Przedmiotu umowy; inwentaryzacja drzew i krzewów mająca na celu ustalenie zakresu wycinki

Baltchem S.A.

Przebudowa budynku przy ul. Ks. St. Kujota 41 w Szczecinie Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A. Termin realizacji: 08.03.2018 r. – 31.10.2018 r. Zakres prac: roboty budowlane, w tym: prace rozbiórkowe na obiekcie, prace budowlane, budowa pomieszczeń, budowa dachu i zadaszeń, wykonanie elewacji wraz z cokołem; roboty instalacyjne zewnętrzne, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drenażem; roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem urządzeń, w tym instalacja co, wody

PHU Elektra sp. z o.o.

Budowa chłodni składowej 10.000 ton wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby przechowywania ryby mrożonej na terenie Portu Rybackiego Gryf w Szczecinie.

IB Systems sp. z o.o.

Budowa Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii ZUT Szczecin przy ul. Piastów 45-50 w Szczecinie.

Cronimet PL sp. z o.o.

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz innych postaci i związków chemicznych metali, a także ładunków suchych masowych z wyłączeniem ładunków chemicznych w rejonie Kanału Przemysłowego w porcie w Szczecinie.